Podział majątku

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Majątek wspólny powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa lub w wyniku wystąpienia określonych okoliczności, takich jak m.in. wcześniejsze zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej czy ubezwłasnowolnienie jednej ze stron mającej zawrzeć małżeństwo. Majątek wspólny to wszystkie przedmioty, które zostały nabyte podczas trwania wspólności majątkowej. Natomiast przedmioty majątkowe oznaczają własność oraz inne prawa majątkowe. Po rozwodzie podziałowi nie podlega majątek osobisty małżonków. Jednak pod uwagę bierze się nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, a także z majątku wspólnego na osobisty. Majątek wspólny obejmuje w szczególności:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej;

  • dochody z majątku wspólnego oraz z majątków osobistych małżonków;

  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego;

  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabyte podczas trwania wspólności ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

  • akcje i udziały w spółkach kapitałowych nabyte w trakcie trwania wspólności ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

  • prawo najmu mieszkania nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej.

Dzięki wsparciu doświadczonego adwokata z Wrocławia, podział majątku przebiegnie sprawnie i możliwie szybko. Pomoc prawnika podczas sporządzania spisu majątku pozwala uchronić stronę przed popełnieniem istotnych błędów i doświadczeniem wynikających z nich konsekwencji prawnych.

Sposoby podziału majątku wspólnego

Po rozwodzie, gdy ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami, podział majątku może nastąpić w drodze umowy lub w wyniku postępowania sądowego. Podział majątku wspólnego może odbyć się poprzez:

  • podział majątku między małżonków stosownie do ich udziału w majątku wspólnym;
  • przyznanie majątku jednej ze stron, z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiej osoby;
  • sprzedaż majątku i podział kwoty stosownie do udziału w majątku wspólnym.

Umowny i sądowy podział majątku

Zawarcie umowy o podział majątku następuje wówczas, gdy strony są całkowicie zgodne co do sposobu, w jaki ma to nastąpić. Umowny podział majątku może odbyć się na mocy umowy pozasądowej lub umowy zawartej przed sądem, która przybiera postać ugody. Ugoda może zostać zawarta w postępowania nieprocesowym, pojednawczym, mediacyjnym lub przed sądem polubownym. Sądowy podział majątku następuje na mocy wydanego przez sąd orzeczenia – w postępowaniu nieprocesowym, procesowym lub orzeczenia wydanego przez sąd polubowny. Adwokat z Wrocławia Agata Krzyżanowska oferuje pomoc w zakresie podziału majątku obejmującą kompleksowe doradztwo, w tym sporządzenie umowy o podział majątku czy reprezentację klienta w postępowaniu przed sądem.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Wniosek o podział majątku wspólnego powinien zawierać dokładny spis całego majątku, który podlega podziałowi, a także przedstawiać dowody prawa własności. Należy także określić wartość przedmiotów sporu oraz załączyć uzasadnienie, jak i oznaczenie stron postępowania. Jeżeli sprawa dotyczy także nieruchomości, do wniosku dołącza się odpis z księgi wieczystej. Natomiast w przypadku rzeczy ruchomych, należy wskazać inne dowody prawa własności, takie jak paragony fiskalne, faktury, rachunki czy inne dokumenty. Czasami konieczne mogą okazać się zeznania świadków. W celu sporządzenia wniosku o podział majątku, adwokat z Wrocławia pomoże w skompletowaniu wszystkich wymaganych informacji oraz dokumentacji.

Czy można uniknąć podziału majątku po rozwodzie?

W celu uniknięcia podziału majątku po rozwodzie, można zawrzeć intercyzę, która wprowadza rozdzielność majątkową małżonków. Należy pamiętać, że tego rodzaju umowa nie zawsze prowadzi do powstania rozdzielności majątkowej. W drodze zawarcia intercyzy może również powstać rozszerzona wspólność majątkowa lub też rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Teoretycznie majątek wspólny dzieli się po połowie. Adwokat z Wrocławia Agata Krzyżanowska przypomina jednak, że bardzo często ma miejsce sytuacja, w której to jeden z małżonków poświęcił więcej pieniędzy, czasu czy pracy na „tworzenie” wspólnego majątku. W tym przypadku może on ubiegać się o podział majątku z uwzględnieniem stopnia, w jakim każda ze stron przyczyniła się do powstania majątku. Natomiast tego rodzaju żądania muszą zostać udowodnione.

Czy podział majątku po rozwodzie jest obowiązkowy?

Podział majątku po rozwodzie nie jest konieczny. Roszczenie związane z podziałem majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu, co oznacza, że wniosek może zostać złożony w dowolnym czasie. Podział majątku może więc nastąpić nawet wiele lat po rozwodzie, a najpóźniej podczas działu spadku, czyli po śmierci małżonka.

Pomoc adwokata przy podziale majątku – Wrocław

Adwokat z Wrocławia Agata Krzyżanowska zajmuje się zarówno sprawami w przypadku których małżonkowie nie są zgodni co do podziału majątku wspólnego, jak i wówczas, gdy podział majątku ma zostać przeprowadzony w drodze porozumienia. W takiej sytuacji podczas podziału majątku adwokat z Wrocławia zadba o to, aby sposób podziału był sprawiedliwy. Nasza kancelaria adwokacka zapewnia kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących podziału majątku. Priorytetem jest dla nas znalezienie najkorzystniejszego dla klienta rozwiązania.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.