Prawo karne i wykroczenia

Nasza kancelaria adwokacka przede wszystkim świadczymy pomoc prawną we Wrocławiu i okolicach, w zakresie przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, przeciwko osobom i ich czci oraz nietykalności cielesnej, jak również przeciwko zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, prawom pracownika oraz dotyczących narkotyków. Dbamy o to, żeby działania policji, prokuratury lub innych organów ścigania w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na interesy naszych Klientów. Doradzamy i informujemy każdego, kto ma wątpliwości, czy jego działania były, są lub będą zgodne z regulacjami prawnokarnymi.

W ramach specjalizacji szeroko rozumianego prawa karnego, nasi adwokaci od spraw karnych zapewniają:

 • obronę podejrzanego w sprawach o przestępstwa na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję lub prokuraturę,
 • uczestniczenie obrońcy w posiedzeniach w przedmiocie zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania;
 • pomoc osobom najbliższym w uzyskaniu zgody prokuratora lub sądu na widzenie się z osobą tymczasowo aresztowaną;
 • obronę oskarżonego przed sądem;
 • obronę osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających;
 • obronę obwinionego przed sądem;
 • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku, w tym sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny - udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w odbywaniu kary;
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie przed sądem, jako oskarżycieli posiłkowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach o wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających oraz przed sądem, jako oskarżycieli posiłkowy;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki albo naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postępowaniu karnym;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki albo naprawienia szkody w sprawach o wykroczenia.

 

Wobec obowiązywania przymusu adwokackiego przy dokonywaniu określonych czynności w sprawach karnych, świadczoną pomocą prawną obejmujemy również sporządzanie i wnoszenie do sądu:

 • subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • kasacji,
 • skargi na wyrok sądu odwoławczego,
 • apelacji o wyroku sądu okręgowego,
 • wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

 

Jeżeli ktoś z Twojej rodziny został zatrzymany we Wrocławiu i oskarżony o:

 • czyny opisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (np. posiadanie, nielegalny obrót, wewnątrzwspólnotowe nabycie, nielegalne wytwarzanie),
 • czyny przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, rozbój) ,
 • czyny przeciwko zdrowiu i życiu (np. bójka, pobicie, umyślne i nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu)
 • czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. prowadzenie w stanie nietrzeźwości, wypadek komunikacyjny, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym) i wiele innych;

nie zwlekaj i nawiąż kontakt z adwokatem. Pomoc profesjonalisty na wczesnym etapie postępowania karnego może stać się nieoceniona, dla sytuacji i pozycji procesowej osoby Tobie bliskiej, w dalszym jego przebiegu.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.