Prawo nieletnich

Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy karne nieletnich, które dotyczą demoralizacji nieletnich, popełnienia przez nieletnich czynów karalnych, a także wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych orzeczonych względem nieletnich. Właściwym do rozpoznania tego typu spraw co do zasady jest sąd rodzinny.

Pojęcie nieletniego

  • w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnim jest osoba, która ukończyła 10 lat i nie jest pełnoletnia;
  • w sprawach o popełnienie czynu karalnego nieletnim jest osoba między 13 a 17 rokiem życia (osoba, która popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 roku życia odpowiada jak dorosły);
  • w zakresie wykonywania środków wychowawczych, środka leczniczego lub poprawczego jest osoba do ukończenia 21 lat, w stosunku do której środek ten został wcześniej orzeczony.

Uprawnienia nieletniego

Podstawowym uprawnieniem nieletniego jest prawo do obrony i posiadania obrońcy. Nieletni po ukończeniu 13 roku życia ma prawo samodzielnie działać w postępowaniu, tym samym powinny mu być doręczane orzeczenia, zarządzenia, zawiadomienia i odpisy pism niezależnie od doręczeń dokonywanych rodzicom. W niektórych przypadkach, m.in. gdy interesy nieletniego są sprzeczne z interesami jego rodziców (opiekunów) lub nieletniego umieszczono w schronisku dla nieletnich zachodzi konieczność reprezentowania nieletniego przez obrońcę. W takich sytuacjach nieletni może ustanowić obrońcę z wyboru lub złożyć wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu.

Nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu reprezentuje nieletnich podczas wszystkich stadiów postępowania – w czynnościach realizowanych przez policję, podczas których gromadzone są dane o osobie i utrwalane są dowody oraz w postępowaniu przed sądem rodzinnym, w tym w postępowaniu odwoławczym i wykonawczym. W ramach udzielonej nieletniemu obrony kancelaria adwokacka sporządza i wnosi pisma procesowe, środki zaskarżenia, wnioski o uchylenie lub zmianę środka tymczasowego, a w postępowaniu wykonawczym wnioski o zmianę, uchylenie, odstąpienie od wykonywania środków wychowawczych (np. nadzoru kuratora), jak również o odroczenie lub udzielenie przerwy w wykonywaniu środków wychowawczych lub środka poprawczego.

Uprawnienia pokrzywdzonych

W ramach świadczonych usług prawnych nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu reprezentuje również interesy pokrzywdzonych w postępowaniu w sprawach nieletnich. Pokrzywdzony co do zasady nie jest stroną postępowania przed sądem dla nieletnich, niemniej jednak przysługuje mu w tym postępowaniu szereg uprawnień:

  • prawo domagania się skierowania sprawy do mediacji,
  • prawo zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania,
  • prawo bycia obecnym podczas rozprawy,
  • prawo bycia zawiadomionym o wszczęciu postępowania oraz o treści orzeczenia kończącego postępowanie,
  • prawo zgłaszania wniosków dowodowych do czasu rozpoczęcia rozprawy lub posiedzenia,
  • prawo przeglądania i robienia odpisów z akt postępowania, z wyłączeniem wywiadów środowiskowych i opinii o nieletnim.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.