Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków

Narkotyki, czyli środki odurzające

W polskim prawie pojęcie środka odurzającego zostało wyjaśnione w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Za środek odurzający uważana jest wszelkiego rodzaju substancja, zarówno naturalna, jak i syntetyczna, która negatywnie oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Podkreśla się, że taka substancja ma zdolność wprowadzenia organizmu w stan odurzenia oraz wpływa na zdolność psychomotoryczną.

Środki odurzające niebezpiecznie wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów ze względu na ich działanie psychoaktywne.

Wpływ narkotyków na prowadzenie pojazdu

Narkotyki, będące środkami odurzającymi, mają znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Poprzez swój wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, te substancje mogą powodować różnorodne zaburzenia psychomotoryczne, które z kolei prowadzą do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Narkotyki wprowadzają organizm w stan odurzenia, co ma bezpośredni wpływ na reakcje, refleks i zachowanie kierowcy. Zaburzenia koncentracji, koordynacji ruchowej oraz spowolnienie czasu reakcji to tylko niektóre z negatywnych efektów, które mogą wystąpić po zażyciu narkotyków.

Różne substancje odurzające mogą wywoływać różne reakcje u kierowców. Niektóre mogą prowadzić do senności lub otępienia, co zwiększa ryzyko wypadków drogowych. Inne z kolei mogą zwiększać poczucie odwagi, co może prowadzić do agresywnych i nieprzewidywalnych zachowań za kierownicą.

Należy zaznaczyć, że narkotyki pozostają w organizmie znacznie dłużej niż alkohol, co oznacza, że ich wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów może trwać nawet przez kilka dni po ich zażyciu. Testy narkotykowe wykrywają u kierowców obecność tych substancji nawet po kilkunastu dniach, co świadczy o ich długotrwałym oddziaływaniu na organizm człowieka.

Jazda samochodem po narkotykach - wykroczenie czy przestępstwo?

Prowadzenie samochodu po środkach odurzających w Polsce podlega odpowiedzialności karnej, która może być kwalifikowana jako wykroczenie lub przestępstwo. Determinującym czynnikiem jest ustalenie, czy kierowca prowadził pojazd w stanie po użyciu substancji odurzającej, czy też pod jej bezpośrednim wpływem.

Decydujące znaczenie ma określenie stężenia narkotyku w organizmie oraz jego wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Podlega to ocenie biegłych specjalistów.

W polskim prawie nie ma jednoznacznej definicji przestępstwa jazdy po użyciu narkotyków lub pod ich wpływem. Sąd Najwyższy przyjmuje stanowisko, że kwalifikacja zachowania jako przestępstwa lub wykroczenia zależy od oceny rzeczywistego wpływu substancji odurzającej na zdolności psychomotoryczne kierowcy.

Stosowane są zasady analogiczne do tych obowiązujących przy prowadzeniu pojazdów pod wypływem alkoholu.

Testy na obecność narkotyków

Badania mające na celu wykrycie obecności narkotyków w organizmie stanowią kluczowy element w procesie oceny zdolności do prowadzenia pojazdów oraz w sprawach związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Za najbardziej wiarygodną metodę, wśród możliwości testowania obecności narkotyków, uznaje się badanie krwi. Analiza krwi pozwala na precyzyjne określenie stężenia substancji psychoaktywnych w organizmie, co jest kluczowe przy kwalifikacji zachowania kierowcy jako wykroczenia lub przestępstwa. Badanie to jest zwykle wykonywane w przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność narkotyków, przeprowadzanego na miejscu zdarzenia przez policję.

W przypadku podejrzenia prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków policja często stosuje tzw. narkotesty, polegające na pobraniu wymazu ze śliny. Ta metoda jest szybka i dostępna na miejscu kontroli drogowej, co umożliwia szybką ocenę sytuacji. Niestety testy te mają pewne ograniczenia - zwykle tylko informują o obecności substancji psychoaktywnych, nie określając ich dokładnego stężenia.

Jeżeli osoba uzyska pozytywny wynik testu na obecność narkotyków, podlega ona dalszym badaniom, głównie w postaci toksykologicznego badania krwi. Badanie to jest kluczowe dla ustalenia rodzaju i ilości substancji we krwi, co pozwala na właściwe zakwalifikowanie zachowania kierowcy. Wyniki badania analizowane są przez biegłych sądowych z zakresu toksykologii. Biegły sądowy określa czy kierujący znajdował się pod wpływem środka, czy w stanie po użyciu środka. O ile stan nietrzeźwości oraz stan po użyciu alkoholu doczekał się legalnej definicji, o tyle wpływ środka odurzającego lub działającego podobnie do alkoholu czy samo rozumienie tych pojęć wciąż budzi wiele kontrowersji w doktrynie i praktyce orzeczniczej. Ocena tych kwestii stanowi duży problem interpretacyjny również dla biegłych powoływanych przez organy wymiaru sprawiedliwości w celu wydania opinii, jak również dla późniejszych odbiorców ich opinii.

Biegli przyjmują najczęściej następujące granice stężenia we krwi:

 • marihuana (THC) 1-2,5 ng/ml stan po użyciu środka, powyżej 2,5 ng/ml stan pod wpływem środka;
 • amfetamina i pochodne 25-50 ng/ml stan po użyciu, powyżej 50 ng/ml stan pod wpływem środka;
 • morfina 10-25 ng/ml stan po użyciu, powyżej 25 ng/ml stan pod wpływem środka;
 • kokaina 10-20 ng/ml stan po użyciu, powyżej 20 ng/ml stan pod wpływem środka.

 

Warto skorzystać z prawa do obrony i pomocy adwokata, ponieważ wartości ustalone przez biegłych sądowych nie są niewiążące dla sądu. W postępowaniu karnym badana jest zawsze konkretna sytuacja kierującego i od oceny wszystkich dowodów zgromadzonych w sprawie zależy jaką kwalifikację prawną sąd przyjmie i na jej podstawie wymierzy karę. Określony rodzaj i ilość substancji będzie mieć znaczenie w kontekście ustalenia, czy kierujący znajdował się w stanie po użyciu narkotyków (odpowiedzialność za wykroczenie), czy w stanie pod wpływem narkotyków (odpowiedzialność za przestępstwo). Pomocne w ustaleniach będą także późniejsze zeznania funkcjonariuszy, będących świadkami zdarzenia, którzy mogli zaobserwować pewne objawy u kierującego, takie jak np. zaburzenie motoryczne, zaburzenia mowy, euforia, powiększone źrenice czy senność.

Kontakt z adwokatem z pewnością pomoże w stresującym przesłuchaniu, w których będzie uczestniczył, a także w opracowaniu najkorzystniejszej taktyki obrończej.

Jakie konsekwencje za jazdę samochodem po narkotykach?

W zależności od oceny prawnego charakteru czynu - czy jest to wykroczenie, czy przestępstwo - kierowca może być obarczony różnymi sankcjami.

Jeśli jazda po narkotykach zostanie uznana za wykroczenie, zgodnie z art. 87 kodeksu wykroczeń kierowca może być skonfrontowany z następującymi konsekwencjami:

 • kara aresztu do 30 dni albo grzywny nie mniejszej niż 2.500 złotych (nawet do 30.000 złotych);
 • bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
 • 15 punktów karnych.

W przypadku, gdy prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków zostanie uznane za przestępstwo, konsekwencje są znacznie bardziej dotkliwe:

 • kara pozbawienia wolności do 3 lat;
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do 15 lat;
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5.000 złotych do 60.000 złotych;
 • 15 punktów karnych.

Jeśli kierowca był wcześniej karany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, może zostać orzeczona względem niego kara pozbawienia wolności do 5 lat oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Warto w tym miejscu wspomnieć o ewentualności konfiskaty samochodu.

Co robić, gdy zostanę zatrzymany za jazdę pod wpływem narkotyków?

Adwokat Agata Krzyżanowska we Wrocławiu udziela porad prawnych i reprezentuje zatrzymanych w sprawach o przestępstwa narkotykowe, w tym zatrzymanych kierowców pod wpływem narkotyków. Zatrzymanemu, na jego żądanie, należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę. Jednak praktyka bywa różna. Dlatego, jeśli członek Twojej rodziny lub osoba Tobie bliska zostali zatrzymani we Wrocławiu przez policję za jazdę po narkotykach, masz prawo do nawiązania kontaktu z adwokatem i udzielenia mu upoważnienia do działania w imieniu zatrzymanego.

Adwokat Agata Krzyżanowska w sprawach tego rodzaju radzi, aby natychmiast skorzystać z pomocy adwokata. Pomoc profesjonalisty na wczesnym etapie postępowania karnego może stać się nieoceniona, dla sytuacji i pozycji procesowej osoby Tobie bliskiej, w dalszym jego przebiegu.

Kwalifikacja prawna kierowania pojazdem mechanicznym po narkotykach oraz wymiar kary w takim przypadku zależą od wielu czynników, które mogą mieć istotne znaczenie dla zasadności skazania za przestępstwo albo wykroczenie. Dlatego też warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który będzie w stanie profesjonalnie reprezentować Twoje interesy i pomóc Ci przejść przez proces sądowy jak najkorzystniej. Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami, a nasza Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu udzieli Ci niezbędnej pomocy.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.