Rozwód z pełnomocnikiem

 Adwokat czy radca prawny w sprawie o rozwód?

Rozwód to trudna i emocjonalnie wymagająca sprawa, która często wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego. W takiej sytuacji wielu ludzi zastanawia się, czy lepsza jest współpraca z adwokatem, czy radcą prawnym jako pełnomocnikiem w sprawie o rozwód. Czy tylko adwokat może być pełnomocnikiem w sprawie rodzinnej? Wybór odpowiedniego prawnika może mieć znaczący wpływ na przebieg i wynik postępowania rozwodowego. Warto zrozumieć różnice między tymi dwoma zawodami prawniczymi, aby podjąć racjonalną decyzję.

Czym charakteryzuje się radca prawny?

Radca prawny to prawnik, który zdobywa swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów prawniczych oraz odbycie aplikacji radcowskiej. W wyniku tego procesu zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, co pozwala mu na świadczenie usług prawnych. Radcy prawni często specjalizują się w obszarach takich jak prawo gospodarcze, prawo pracy i korporacyjne, ale także w dziedzinach, takich jak prawo rodziny czy prawo cywilne.

Zgodnie z przepisami ustawy z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego przysługuje osobie, która spełnia poniższe warunki:

 • ma wykształcenie prawnicze na poziomie studiów wyższych, uzyskane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem magistra bądź równoważne wykształcenie prawne uzyskane za granicą, które zostało uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzysta w pełni z praw publicznych;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że jest w pełni kompetentna do wykonywania wszelkich działań prawnych;
 • cechuje się nieskazitelnym charakterem, a jej dotychczasowe zachowanie świadczy o zdolności do rzetelnego wykonywania zawodu radcy prawnego;
 • odbyła proces aplikacji radcowskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdały egzamin radcowski.

Kim jest adwokat?

Adwokat to absolwent studiów wyższych prawniczych, który po uzyskaniu tytułu magistra prawa, zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką, aplikację tę następnie odbył i po zdanym egzaminie zawodowym adwokackim, został wpisany na listę adwokatów. Dopiero po zakończeniu tego procesu, prawnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, co pozwala mu na świadczenie pomocy prawnej we wszystkich rodzajach spraw. Adwokat jest przede wszystkim obrońcą w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich. Adwokat jest specjalistą w zakresie udzielania pomocy prawnej i reprezentowania klientów przed sądem w sprawach rodzinnych, w tym o rozwód. To osoba posiadająca szeroki zakres kompetencji uprawniających do sporządzanie projektów umów z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, często kończących rodzinne rozliczenia spadkowe rozwiedzionych małżonków.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 26 maja 1982 roku, znaną jako Prawo o adwokaturze, adwokatem może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem udowadnia gotowość do rzetelnego wykonywania zawodu adwokata;
 • korzysta z pełni praw publicznych, a także ma pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych;
 • ma ukończone studia prawnicze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytułu magistra lub posiada równoważne wykształcenie prawnicze uzyskane za granicą, które zostało uznane w Polsce;
 • odbyła aplikację adwokacką na terenie Polski i zdała egzamin adwokacki.

Jednocześnie przepisy Prawa o adwokaturze zawierają wyłączenia dotyczące wykonywania zawodu adwokata. Zawód adwokata nie może być wykonywany przez osoby, które:

 • są w zatrudnieniu na etacie lub pozostają w stosunku pracy;
 • zostały uznane za trwale niezdolne do wykonywania zawodu;
 • zostały poddane procedurze ubezwłasnowolnienia;
 • otrzymały orzeczenie o nałożeniu kary zawieszenia w czynnościach zawodowych lub tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.

Te ograniczenia mają na celu utrzymanie wysokich standardów etyki i kompetencji w zawodzie adwokata oraz zapewnienie, że osoby pełniące tę funkcję spełniają określone wymagania i zachowują nieskazitelność w swoim postępowaniu zawodowym.

Uprawnienia radcy prawnego i adwokata

Prawnicy obu grup zawodowych, radcy prawni i adwokaci, mają istotne uprawnienia, które umożliwiają im świadczenie pomocy prawnej swoim klientom w różnych dziedzinach prawa. Wybór między nimi zależy od specyfiki sprawy i preferencji klienta, a także od ich specjalizacji i doświadczenia w danej dziedzinie prawa.

W ramach swoich czynności radcy prawni mogą m.in.:

 • udzielać porad prawnych – radcy prawni mają uprawnienia do udzielania porad prawnych swoim klientom w różnych dziedzinach prawa, z uwzględnieniem swojej specjalizacji, co oznacza, że mogą doradzać w kwestiach prawnych i udzielać wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów prawnych;
 • sporządzać dokumenty prawne – prawnicy mogą przygotowywać dokumenty prawne, takie jak umowy, projekty aktów notarialnych, pozwy i pisma procesowe, co jest istotne w procesie rozwiązywania konfliktów prawnych i zawierania umów;
 • reprezentować przed sądem – radcy prawni mają prawo reprezentować swoich klientów przed sądami w różnych rodzajach spraw, zarówno cywilnych, administracyjnych, jak i karnych, przygotowując pozwy i uczestnicząc w rozprawach;
 • przeprowadzać mediacje i negocjacje – prawnicy mogą pełnić funkcję mediatorów i pomagać stronom w rozwiązywaniu sporów drogą negocjacji.

Do uprawnień adwokata zaliczamy:

 • reprezentacje przed sądem – adwokaci reprezentują klientów przed sądami we wszystkich rodzajach spraw, w tym cywilnych, karnych, rodzinnych, gospodarczych i innych, prawnicy będący adwokatami w ramach postępowań sądowych w trakcie rozpraw zapewniają obronę w procesie karnym i reprezentację interesów klienta w postępowaniu cywilnym, gospodarczym czy rodzinnym;
 • udzielanie porad prawnych – mogą świadczyć porady prawne swoim klientom, co oznacza, że adwokaci pomagają klientom zrozumieć ich prawa i obowiązki oraz informują o możliwych rozwiązaniach prawnych;
 • sporządzanie dokumentów prawnych – adwokaci są uprawnieni do sporządzania dokumentów prawnych, takich jak umowy, pozwy, pisma procesowe, a także innych dokumentów związanych z procesem rozwiązywania problemów prawnym w sprawach prawnych klienta kancelarii adwokackiej;
 • przeprowadzanie mediacji i negocjacji – adwokat pomaga stronom w rozwiązywaniu sporów drogą negocjacji;
 • przywileje procesowe – prawnicy procesowi, którymi są adwokaci, mają pewne przywileje procesowe, takie jak prawo do reprezentacji klientów na różnych etapach postępowania karnego, w tym w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego, ponadto mają prawo do obrony w sprawach karnych i dostępu do akt sprawy we wszystkich sprawach, w których reprezentują swoich klientów.

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Różnicowanie między radcą prawnym a adwokatem może być zadaniem wymagającym, zwłaszcza w świetle obecnych przepisów, które nadają im podobne uprawnienia. Niemniej jednak jeszcze kilka lat temu istniała istotna różnica w zakresie działań tych dwóch zawodów prawniczych. Wówczas, w percepcji publicznej, adwokat był przede wszystkim specjalistą ds. spraw karnych i ogólnie mówiąc, reprezentantem klientów przed sądami. Z kolei radcowie prawni byli zazwyczaj kojarzeni z doradztwem prawnym, zwłaszcza w kontekście kontaktów z urzędami administracji publicznej i przedsiębiorcami. Choć ten podział był pewnym uogólnieniem i nie oddawał pełnej złożoności działań obu grup zawodowych, stanowił odniesienie dla wielu osób korzystających z usług prawniczych.

Obecnie, po zrównaniu uprawnień adwokatów i radców prawnych w sprawach karnych, główną różnicą między tymi dwoma kategoriami prawników jest forma zatrudnienia. Przede wszystkim, tylko radcy prawni mają prawo świadczenia usług prawnych na podstawie umowy o pracę. W przypadku adwokatów ta opcja jest wykluczona. To oznacza, że radcy prawni mogą być zatrudniani na stałe przez organizacje i przedsiębiorstwa, podczas gdy adwokaci działają w zasadzie na zasadzie wolnego zawodu. Należy jednak pamiętać, że radca prawny zatrudniony na podstawie stosunku pracy nie może świadczyć obrony. Do 2007 roku radcowie prawni nie mogli występować w sprawach rodzinnych (m.in. w sprawach rozwodowych), natomiast w sprawach karnych świadczyć obronę mogą dopiero od 2015 roku.

Adwokaci i radcowie prawni posiadają podobne specjalizacje w zakresie udzielanych porad prawnych, sporządzania dokumentów prawnych oraz reprezentowania klientów przed sądem. Oba zawody są zawodami zaufania publicznego. Wybór między prawnikami tych grup zawodowych niejednokrotnie zależy od indywidualnych preferencji klienta. Doświadczenie i wyspecjalizowanie się adwokatów naszej kancelarii adwokackiej w sprawach rodzinnych, spadkowych i karnych oraz w sprawach nieletnich, zdobyte kompetencje i praktyka na salach sądowych pozwalają danemu prawnikowi w sposób profesjonalny i z należytą starannością świadczyć na rzecz klientów usługi prawne w tych dziedzinach prawa. Przy wyborze pełnomocnika do sprawy rozwodowej należy mieć na uwadze specjalizację danego prawnika i jego doświadczenie w sprawach rodzinnych, ponieważ sprawa sprawie nierówna. Szukając, pomocy korzystamy z poleceń znajomych, przyjaciół, rodziny. Nie zawsze profesjonalny pełnomocnik z polecenia, który udzielił Twojemu znajomemu pomocy prawnej w sprawie gospodarczej czy administracyjnej, będzie przygotowany i skłonny przyjąć sprawę z dziedziny prawa spadkowego, rodzinnego czy karnego.

Jak wybrać adwokata do przeprowadzenia rozwodu?

Na dobrą sprawę, tylko w sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci i obu stronom zależy, aby był to szybki rozwód bez orzekania o winie, nie zachodzi pilna potrzeba poszukiwania pełnomocnika. Praktyka zawodowa pokazuje jednak, że takich rozwodów jest coraz mniej. Zdarza się również, że nawet takiej sytuacji towarzyszy wiele emocji, a po fakcie okazuje się, że na etapie rozwodu umknęło kilka szczegółów, które mają znaczenie w związku z koniecznością definitywnego zakończeniem wspólnych spraw po rozwodzie. Rozwód zdecydowanie wpływa m.in. na możliwości dziedziczenia ustawowego po współmałżonku, o czym warto pamiętać.

Wybór odpowiedniego adwokata do przeprowadzenia rozwodu jest istotny, ponieważ może wpływać na przebieg procesu oraz rezultaty sprawy. Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze pełnomocnika? Poniżej przedstawiamy kilka ważnych kroków, które pomogą Ci w dokonaniu wyboru.

 1. Upewnij się, że masz do czynienia z profesjonalnym pełnomocnikiem od rozwodu. Jeżeli masz wątpliwości co do kwalifikacji pełnomocnika, możesz sprawdzić jego nazwisko na stronach korporacji zawodowych, np. https://rejestradwokatow.pl/adwokat.
 2. Sprawdź doświadczenie adwokata w obszarze prawa rodzinnego, a zwłaszcza w sprawach rozwodowych. Im większe doświadczenie, tym zazwyczaj lepiej prawnicy potrafią radzić sobie z trudnymi sytuacjami.
 3. Poczta pantoflowa – zapytaj rodzinę, przyjaciół, lub znajomych o polecenie adwokata, którego znają lub z którego usług korzystali w podobnych sprawach. Referencje od zaufanych osób mogą być bardzo wartościowe.
 4. Skontaktuj się i sprawdź jak, adwokat komunikuje się z klientami. Ważne jest, abyście mogli się porozumieć i zrozumieć nawzajem. Jasna komunikacja może znacznie ułatwić cały proces.

Pamiętaj, że wybór adwokata to indywidualna decyzja, dlatego warto poświęcić trochę czasu na przemyślenie i skonfrontowanie informacji z własnymi, racjonalnymi oczekiwaniami względem pełnomocnika. O ile, zachowanie tajemnicy zawodowej przez profesjonalnych pełnomocników, takich jak adwokaci i radcowie prawni, nie budzi wątpliwości, o tyle prawnik niewykonujący wolnego zawodu (nieprofesjonalny), nie ma takiego obowiązku.

Jak przygotować się do pierwszego spotkania z adwokatem w sprawie rozwodowej?

Bezpośrednia rozmowa z adwokatem, poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do pełnomocnika gwarantują prawidłową współpracę na okoliczność przeprowadzenia sprawy rozwodowej. To ile kluczowych kwestii ze związku małżeńskiego ukryje klient przed swoim pełnomocnikiem, będzie działało tylko na niekorzyść klienta. Dlatego oprócz wiedzy prawniczej adwokata i jego doświadczenia na salach sądowych, przy wyborze pełnomocnika istotne znaczenie ma wzajemne zaufanie, które pozwoli klientowi bez obiekcji wyznać wszystkie przewinienia małżeńskie.

Przygotowując się do pierwszego spotkania z adwokatem w sprawie rozwodowej, należy przygotować odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań:

 1. Kiedy małżeństwo zostało zawarte?
 2. Czy pomiędzy małżonkami istnieje małżeńska wspólność majątkowa?
 3. Czy mieszkają razem?
 4. Czy mają wspólne małoletnie dzieci lub dzieci pozamałżeńskie?
 5. Dlaczego małżonkowie zadecydowali się na rozwód?

Adwokat musi poznać prawdziwą historię Twojego małżeństwa, dlatego przed pierwszym spotkaniem warto wypunktować sobie najważniejsze elementy, czynniki wpływające na relacje oraz problemy Wam towarzyszące. Ważna jest chronologia zdarzeń, czyli warto zastanowić się, kiedy miały miejsce punkty zwrotne w związku, które doprowadziły do decyzji o rozwodzie.

Jakie dokumenty warto przygotować na pierwsze spotkanie z adwokatem rozwodowym?

Na pierwsze spotkanie z adwokatem nie jest konieczne, ale znacząco ułatwi rozmowę, wcześniejsze przygotowanie dokumentów, takich jak odpis aktu małżeństwa. Jeśli w rodzinie są małoletnie dzieci, konieczne będą również ich akty urodzenia. W zależności od przebiegu rozmowy i informacji przekazanych pełnomocnikowi otrzymasz listę dokumentów, które należy przygotować na kolejne etapy współpracy. Oczywiście, jeśli masz jakiekolwiek dokumenty uznane za istotne, możesz je zabrać ze sobą. Dostarczenie tych dokumentów może ułatwić proces rozwodowy i przyspieszyć działania adwokata. Jednak ze względu na zróżnicowanie spraw rozwodowych, trudno jest stworzyć ogólną listę.

O co zapytać adwokata na spotkaniu?

Podczas spotkania z adwokatem w sprawie rozwodu warto przygotować kilka pytań, które pomogą Ci lepiej zrozumieć proces prawny i podjąć bardziej świadome decyzje. Oto kilka naszych sugestii pytań:

 • jakie są moje prawa i obowiązki w związku z procesem rozwodowym?
 • jakie są możliwości rozwiązania konfliktów w sposób polubowny, bez konieczności przechodzenia przez pełen proces sądowy?
 • jakie są potencjalne konsekwencje finansowe związane z rozwodem?

Kancelaria Adwokacka Agata Krzyżanowska – profesjonalna pomoc prawna w sprawach rozwodowych

W trudnych chwilach rozstania ważne jest otoczenie się profesjonalną i doświadczoną opieką prawną. Kancelaria Adwokacka Agaty Krzyżanowskiej to miejsce, gdzie Twoje sprawy rozwodowe są traktowane z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem.

Doświadczanie

Kancelaria Adwokacka Agaty Krzyżanowskiej to zespół wykwalifikowanych adwokatów, specjalizujący się w obszarze spraw rozwodowych.

Indywidualne podejście do klienta

W Kancelarii Adwokackiej Agaty Krzyżanowskiej zawsze liczy się każdy klient. Indywidualne podejście do sprawy oraz troskliwa obsługa to nasza dewiza. Jesteśmy tu, aby sprostać Twoim oczekiwaniom i wspierać Cię na każdym etapie procesu rozwodowego.

Zaufaj profesjonalistom

Rozwód to trudny krok, ale z Kancelarią Adwokacką z Wrocławia Agaty Krzyżanowskiej możesz czuć się pewnie, mając przy sobie doświadczenie, zaangażowanie i wsparcie prawne. Skorzystaj z naszych usług, aby przejść przez ten proces jak najłagodniej.

Zadzwoń już dziś, aby umówić się na konsultację. Zacznij budować lepszą przyszłość już teraz!

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.