Zachowek

Czym jest zachowek?

W momencie śmierci spadkodawcy, następuje otwarcie spadku. Jako podstawę powołania do spadku, wskazuje się dziedziczenie na mocy ustawy oraz dziedziczenie na podstawie testamentu. Chociaż każdy ma prawo dowolnie rozporządzać własnym majątkiem, w celu zapewnienia ochrony członków najbliższej rodziny, przepisy prawa przewidują instytucję zachowku. Adwokat z Wrocławia Agata Krzyżanowska wyjaśnia, że ochrona bliskich dla spadkobiercy osób, dotyczy formalnych więzów pokrewieństwa, a nie bliskości w sensie faktycznym.

Komu należy się zachowek?

Zachowek należy się osobom, które są blisko spokrewnione ze spadkodawcą, czyli przede wszystkim małżonkowi, dzieciom, rodzicom czy wnukom. Natomiast orzeczenie rozwodu wyłącza możliwość roszczenia o zachowek przez małżonka. Istotne jest to, aby określić, które osoby w konkretnym przypadku zostałyby powołane do spadku z ustawy. Jeżeli bowiem w momencie śmierci spadkodawcy, żyje jego matka, żona oraz dziecko, zachowek może otrzymać żona i dziecko, jako uprawnieni do dziedziczenia z ustawy. W sprawie zachowku adwokat z Wrocławia wyjaśnia, ze do zachowku nie są uprawnione m.in.:

  • osoby, które zrzekły się prawa do dziedziczenia (w tym do zachowku),
  • osoby uznane za niegodne dziedziczenia,
  • osoby, które odrzuciły spadek,
  • małżonek rozwiedziony lub w separacji,
  • osoby, które zostały wydziedziczone.

Natomiast warto pamiętać o tym, że w przypadku wydziedziczenia, zachowek przechodzi dalej i może domagać się go dalszy zstępny – z wyjątkiem sytuacji, w której on także nie jest uprawniony do otrzymania zachowku.

Wysokość zachowku

Z tytułu zachowku należy się połowa wartości udziału spadkowego, jaki otrzymałby uprawniony do zachowku w przypadku dziedziczenia ustawowego. W sytuacji, gdy uprawniony pozostaje trwale niezdolny do pracy lub jest to osoba małoletnia, należą mu się 2/3 wartości udziału spadkowego. Podczas określania udziału spadkowego, który jest podstawą do obliczenia zachowku, uwzględniani są spadkobiercy niegodni, a także osoby, które odrzuciły spadek. Nie uwzględnia się natomiast osób, które zrzekły się dziedziczenia lub zostały wydziedziczone.

Roszczenie o zachowek

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym. Spadkobierca ubiega się wówczas o zapłatę od osób, które otrzymały darowiznę. Roszczenie o zachowek przeciwko spadkobiercy przedawnia się po upływie 5 lat. Czas ten liczony jest od dnia otwarcia spadku lub ogłoszenia testamentu. Zapłata może nastąpić na podstawie zawartej ugody lub w wyniku wytoczonego powództwa przed sądem. Adwokat z Wrocławia Agata Krzyżanowska oferuje profesjonalne doradztwo w każdej sprawie odnoszącej się do zachowku.

Warto pamiętać, że zawarcie ugody dla obu stron jest tańsze, a ponadto obie strony mają możliwość dopasowania wysokości spłaty do rzeczywistej sytuacji majątkowej, co oznacza, że można zastosować system rat, bądź odłożyć czas spłaty do ustalonego momentu, jakim może być sprzedaż odziedziczonego domu. Wsparcie w negocjacjach w celu zawarcia stosownej ugody zapewni nam doświadczony adwokat z Wrocławia dla którego zachowek oraz inne związane z tym kwestie, stanowią codzienność.

W przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, na przykład odnośnie wysokości kwoty zachowku, sprawę można skierować do sądu. W pozwie należy uzasadnić swoje żądanie, a także przedstawić dowody, takie jak umowy darowizny czy akta stanu cywilnego, które poświadczają pokrewieństwo powoda ze spadkodawcą, a także zeznania świadków.

Jak uniknąć zachowku?

Istnieją różne sposoby na uniknięcie obowiązku związanego z zapłatą zachowku. W praktyce oznacza to, że w określonych przypadkach bliski krewny spadkodawcy nie będzie mógł dochodzić zachowku.

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku wydziedziczenia. Wydziedziczenie polega na pozbawieniu prawa do zachowku. Należy jednak pamiętać o tym, że przepisy prawa precyzyjnie określają powody uzasadniające taką decyzję. Jeżeli spadkodawca wskaże inną przyczynę niż wymienione, wydziedziczenie nie będzie skuteczne. Doświadczony adwokat z Wrocławia zachowek oraz wszelkie związane z nim kwestie potraktuje w sposób indywidualny, w tym pomoże przygotować treść wydziedziczenia tak, aby możliwe było uniknięcie obowiązku zapłaty zachowku.

Inną możliwością jest zdecydowanie się na umowę dożywocia. Należy bowiem pamiętać, że podpisanie umowy darowizny może wiązać się z koniecznością zapłaty zachowku w przyszłości. Nawet zwolnienie darowizny z zaliczenia na schedę spadkową nie oznacza, że można ją wyłączyć z doliczenia do spadku przy ustalaniu wysokości zachowku. W odróżnieniu od umowy darowizny, umowa dożywocia jest w stanie uchronić przed zachowkiem. Dzieje się tak dlatego, że osoba obdarowana jest zobowiązana do wypłaty zachowku. Natomiast umowa dożywocia nie stanowi umowy nieodpłatnej. Przekazanie nieruchomości odbywa się w zamian za dożywotnie utrzymanie dla osoby przekazującej.

Innym sposobem na uniknięcie zachowku jest uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Taka sytuacja może nastąpić w wyniku dopuszczenia się przez niego przestępstwa wobec spadkodawcy. Co więcej, powództwo o zachowek może także ulec przedawnieniu. Wówczas należy zgłosić do sądu zarzut przedawnienia. Inną możliwością jest podniesienie zarzutu sprzeczności roszczenia o zachowek z zasadami współżycia społecznego. Oznacza to, że możemy powołać się na to, że w danej sytuacji zasądzenie zachowku nie jest słuszne ani sprawiedliwe.

Doświadczony adwokat z Wrocławia zachowek oraz wszelkie związane z nim kwestie potraktuje w sposób indywidualny, proponując najkorzystniejsze w danej sytuacji rozwiązanie.

Zachowek – adwokat Wrocław

Adwokat z Wrocławia Agata Krzyżanowska oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie spraw związanych z zachowkiem. Duże doświadczenie oraz profesjonalizm gwarantują uzyskanie najlepszych możliwych w danej sytuacji efektów. Priorytetem naszej kancelarii prawnej jest znalezienie najkorzystniejszego dla klienta rozwiązania.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.