Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest KANCELARIA ADWOKACKA AGATA KRZYŻANOWSKA z siedzibą we Wrocławiu, NIP 8942849165, adres poczty elektronicznej: kontakt@kancelariakrzyzanowska.pl, zwana dalej Właścicielem, Administratorem, Kancelarią.

Powszechna ochrona danych osobowych i odnosząca się wyłącznie do zawodu adwokata, jako zawodu zaufania publicznego, tajemnica adwokacka są ściśle ze sobą powiązane. Tajemnica adwokacka, poufność informacji przekazanych adwokatowi, jak również współpracownikom adwokata i personelowi jego Kancelarii zapewnia danym dalej idącą ochronę. Niemniej jednak, należy mieć świadomość, że przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu jest przedmiotem zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych i co za tym idzie, kompletna ich ochrona przed dostępem osób trzecich nie może być zagwarantowana.

Przeglądanie treści i materiałów zamieszczonych i udostępnionych na stronie internetowej Kancelarii jest dobrowolne i nie wymaga podania przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowego świadczenia usług prawnych przez Kancelarię.

I. Rodzaj i źródło danych osobowych oraz obowiązek podania danych osobowych.

Ze względów technicznych, podczas wizyty użytkownika na niniejszej stronie internetowej zapisywane są informacje o parametrach połączenia – dane serwerowe (typ i wersja używanej przez użytkownika przeglądarki, system operacyjny, witryny, które przekierowały użytkownika na stronę internetową Kancelarii (URL), strony, które użytkownik odwiedza, datę i czas wizyty użytkownika na niniejszej stronie, adres IP użytkownika). Te anonimowe dane są gromadzone niezależnie od danych osobistych, których użytkownik mógł dostarczyć, co uniemożliwia połączenie ich z konkretną osobą. Dane są wykorzystywane do celów statystycznych w celu udoskonalenia strony internetowej Kancelarii.

Skorzystanie z formularza kontaktu, poczty elektronicznej lub numerów telefonu dostępnych w zakładce Kontakt wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu użytkownika, celem potwierdzenia tożsamości użytkownika i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktu, poczty elektronicznej lub numerów telefonu udostępnionych na niniejszej stronie internetowej w zakładce Kontakt jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody przez użytkownika niniejszej strony internetowej na gromadzenie i przetwarzanie tych danych osobowych przez Kancelarię.

W celu zawarcia i/lub wykonania zawartej z Klientem umowy bądź stosunku pełnomocnictwa Kancelaria może zwrócić się do Klienta o podanie numeru PESEL/NIP oraz adresu zamieszkania, korespondencji czy adresu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria pod rygorem braku możliwości nawiązania z Klientem jakichkolwiek relacji, w tym biznesowych, może wymagać od Klienta podania innych danych niezbędnych np.: ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W przypadku prowadzenia spraw z zakresu prawa medycznego i prawa rodzinnego danymi tymi mogą być dodatkowo dane szczególne, wymienione w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia RODO, w tym przede wszystkim dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 pkt f) Rozporządzenia RODO. Jeżeli z jakiegoś powodu Klient jednak nie poda tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwi Kancelarii ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług.

Kancelaria, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, uzyskuje dane osobowe użytkowników niniejszej strony internetowej i Klientów przede wszystkim bezpośrednio od nich samych lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia usług prawnych. Dane osobowe, którymi dysponuje Kancelaria mogą pochodzić również z ogólnodostępnych rejestrów i baz danych. Pozyskane dane osobowe są gromadzone w bezpiecznych pomieszczeniach i na bezpiecznych serwerach, do których dostęp za pomocą hasła/klucza mają wyłącznie upoważnione przez Administratora osoby.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, sposób ich przetwarzania oraz odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe podane przez użytkownika oraz Klienta są przetwarzane przez Kancelarię w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, rzetelny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzenie RODO”. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest dozwolone wtedy, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające z ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Kancelarię poprzez bieżący kontakt w ramach udzielanej pomocy prawnej, świadczenie pomocy prawnej w postaci reprezentowania przed sądami, urzędami, organami, innymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz wszelkimi podmiotami, realizując stosunek pełnomocnictwa oraz w ramach utrzymywania bieżących relacji zawodowych i współpracy zawodowej. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.

Kancelaria może przetwarzać również dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego swojego interesu lub interesu procesora w szczególności poprzez:

 1. windykację należności,
 2. prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych, mediacyjnych i innych,
 3. przechowywanie danych dla celów archiwalnych,
 4. zapewnienie rozliczalności przetwarzanych danych (wykazania spełnienia przez Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 5. spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowości,
 6. spełnienie wymogów wynikających z innej sprawozdawczości, w tym wobec organów izby adwokackiej.

Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Kancelarii oraz kontaktu z użytkownikami niniejszej strony internetowej i Klientami konieczne jest korzystanie przez Kancelarię z usług podmiotów zewnętrznych (m.in. dostawców oprogramowania komputerowego, dostawców poczty elektronicznej, dostawców hostingu, pomocy technicznej, czy podmiotów obsługujących płatności, biura księgowego, operatora pocztowego). Kancelaria korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które dają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przekazanie danych przez Kancelarię nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce ochrony danych osobowych odbiorców lub kategorii odbiorców – Kancelaria przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania, zgodnego z niniejszą polityką.

W zakresie hostingu i prezentacji niniejszej stron internetowych Kancelaria zleciła i powierzyła zewnętrznemu usługodawcy przetwarzanie danych osobowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszej polityce ochrony danych osobowych zostały zgromadzone w ramach korzystania ze strony internetowej Kancelarii lub w przewidzianych do tego celu formularzach są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce ochrony danych osobowych. Dodatkowo odbiorcami danych osobowych Klienta lub użytkownika niniejszej strony internetowej mogą być nadto organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, wobec których użytkownik strony internetowej lub Klient udzielili zgody na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Kancelaria nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących użytkowników niniejszej strony internetowej, Klientów i innych osób, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce ochrony danych osobowych lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe posiadane przez Kancelarię nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Kancelaria dokonała oceny skutków przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i wdrożono, na podstawie art. 32 Rozporządzenia środki organizacyjne, zapewniające ochronę, przeprowadzono szkolenie pracowników, aplikantów i praktykantów oraz przygotowano odpowiednie dokumenty.
Kancelaria dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez nią dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialna i zapewnia, że zbierane przez nią dane osobowe są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów oraz niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. prawidłowe merytorycznie i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Uwzględniając kategorię danych osobowych objętych ochroną i cel ich przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Kancelaria wdraża odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i fizyczne, aby zapewnić ochronę posiadanych danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym ich uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Kancelaria udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Kancelaria podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

III. Okres przechowywania danych osobowych.

Kancelaria przechowuje zgromadzone dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji świadczenia pomocy prawnej oraz dalszy okres, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z realizacją świadczenia pomocy prawnej. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Kancelarię dodatkowo dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres zdefiniowany przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywała dane osobowe przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania tych danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne). Dane osobowe użytkowników niniejszej strony internetowej, którzy skorzystali z formularza kontaktów, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonów, a nie zawarli umowy z Kancelarią, będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz zostaną usunięte do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz użytkownik skontaktował się z Kancelarią w sprawie zawarcia umowy.

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Użytkownik niniejszej strony internetowej oraz Klient mają prawo w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania tych danych oraz ich poprawiania (dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji), a także uzyskania ich kopii. Użytkownikowi niniejszej strony internetowej oraz Klientowi przysługuje uprawnienie otrzymania od Kancelarii dostarczonych przez siebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przesyłania ich do innego administratora danych osobowych. Przesyłanie danych osobowych do innego administratora odbywa się na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO) lub zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 2 lit. a), przy poszanowaniu praw i wolności osób trzecich oraz po uprzednim uzyskaniu przez Kancelarię potwierdzenia przez osobę, od której dane pochodzą, że rodzaj przesyłanych danych osobowych pokrywa się faktycznie z rodzajem danych, jaki osoba, od której dane pochodzą, pragnie przesłać.

Na podstawie art. 14 ust. 5 Rozporządzenia RODO Kancelaria zwolniona jest z obowiązku informacyjnego w przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, w zakresie w jakim dane te muszą pozostać poufne zgodnie z ustawowym obowiązkiem tajemnicy zawodowej adwokata, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji w zakresie danych osobowych innych stron postępowania sądowego lub administracyjnego, świadków, pełnomocników i biegłych sądowych.

Użytkownik niniejszej strony internetowej oraz Klient, w oparciu o art. 18 ust. 1 Rozporządzenia RODO, mają prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania przez Kancelarię przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawidłowe lub przetwarzane z naruszeniem prawa, lub na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia RODO ich usunięcia, z uwzględnieniem i zastrzeżeniem, że Kancelaria jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie i w zakresie obowiązujących przepisów prawa. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, osobie której dane dotyczą przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. W oparciu o art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje dodatkowo prawo wniesienia do Kancelarii sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii lub dla celów statystycznych, nie mniej jednak sprzeciw uzasadniony jest szczególną sytuacją, w której znajduje się ta osoba.

Zgłoszenie żądania, prośby o udzielenie informacji oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw użytkownika lub Klienta, wynikających z przepisów prawa, powinno nastąpić poprzez przesłanie wiadomości do Kancelarii w formie pisemnej na adres do korespondencji lub poczty elektronicznej: kontakt@kancelariakrzyzanowska.pl.

 

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.