Wynagrodzenie

Wynagrodzenie kancelarii zależy od uzgodnionej formy współpracy i ustalane jest zawsze indywidualnie z każdym Klientem. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ mają rodzaj, stopień zawiłości i skomplikowania powierzonej sprawy, przewidywany nakład pracy oraz czas trwania współpracy. Do wynagrodzenia kancelarii nie są wliczane koszty opłaty sądowej, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz koszty podróży. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dostosowania sposobu rozliczania świadczonych przez Kancelarię usług prawnych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta oraz charakteru zlecanych czynności, Kancelaria opracowała elastyczne formy rozliczeń w ramach stosowanych systemów wynagrodzenia.

Kancelaria stosuje następujące systemy wynagrodzenia:

  • stawka stała jednorazowa - wynagrodzenie za jednorazowo wykonane czynności prawne mające charakter typowy i przewidywalny do ustalenia przy pierwszym spotkaniu, do których zaliczają się między innymi: udzielenie, także w sposób zdalny porady prawnej, sporządzenie standardowych pism oraz projektów umów, wykonanie wstępnej analizy prawnej, jak również prowadzenie postępowań sądowych o charakterze niespornym oraz postępowań administracyjnych.
  • stawka godzinowa - wynagrodzenie jest iloczynem sumy godzin poświęconych na wykonanie zlecenia i stawki godzinowej ustalanej indywidualnie w umowie z Klientem. Ten system wynagrodzenia dedykowany jest takim czynnościom jak: uczestniczenie w negocjacjach, konsultacjach i innych ważnych spotkaniach wymagających obecności prawnika, sporządzanie audytów prawnych nieruchomości oraz realizacja zleceń o charakterze indywidualnym. Dokładna specyfikacja czasu pracy z opisem czynności wykonanych przez Kancelarię każdorazowo stanowi załącznik do dokumentu rozliczeniowego przekazywanego Klientowi.
  • stawka w formie ryczałtu miesięcznego (abonament) - wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny, bez względu na ilość godzin przepracowanych w miesiącu. Ten system wynagrodzenia proponowany jest Klientom zarówno w sprawach biznesowych, jak i w sprawach prywatnych, w sytuacji nawiązania dłuższej współpracy, np. na czas nieokreślony. Istnieje możliwość modyfikacji tego systemu wynagrodzenia poprzez ustalenie z Klientem pakietu usług z limitem godzin pracy.
  • wynagrodzenie ryczałtowe połączone z success fee (premia od sukcesu) – wynagrodzenie ma charakter mieszany tj. oprócz stawki ryczałtowej mającej charakter stały i niezmienny, kancelaria otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji osiągnięcia sukcesu. Ten system wynagrodzenia jest wykorzystywany przy współpracy dotyczącej obsługi dużych projektów oraz w postępowaniach sądowych o charakterze spornym lub precedensowym. Jednorazowa forma rozliczenia ryczałtowego może zostać podzielona na poszczególne etapy postępowania.

Kancelaria udziela również pomocy prawnej i obrony ustalonej z urzędu. Wynagrodzenie adwokata z tytułu zastępstwa procesowego z urzędu ustalane jest w oparciu o stawki określone przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2016, poz. 1714, ze zm.), przy równoczesnym uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy i przewidywalnego nakładu pracy adwokata. Rozliczenie następuje po zakończeniu sprawy w danej instancji.

Adwokat z urzędu - czy można go wybrać?

Każdy, kto nie ma pełnomocnika/obrońcy z wyboru, na każdym etapie postępowania może żądać, aby udzielono mu pomocy prawnej z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia za pracę adwokata bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Aby ubiegać się o przyznanie adwokata z urzędu należy do sądu, przed którym toczy się sprawa, złożyć odpowiedni wniosek, dołączając do niego formularz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzinnym oraz źródłach utrzymania. Składając wniosek można ubiegać się o wyznaczenie konkretnie wybranego adwokata. Warto wcześniej porozmawiać z adwokatem, czy zgodzi się reprezentować w sprawie, jako pełnomocnik z urzędu.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.