Odszkodowania turystyczne, majątkowe

Pojęcie szkody jest terminem nadrzędnym, obejmującym zarówno szkodę majątkową i krzywdę. Odszkodowanie jest świadczeniem pozwalającym naprawić szkodę majątkową, natomiast zadośćuczynienie ma na celu kompensację doznanej krzywdy – szkody niemajątkowej. Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu naprawienia szkody. Zapewnia reprezentację na etapie przedsądowych negocjacji ugodowych, przed organami publicznymi, w procesie przed sądem oraz na etapie postępowania egzekucyjnego w sprawach wynikających z decyzji administracyjnych, różnego rodzaju zdarzeń losowych, jak i działań bądź zaniechań osób trzecich. Kancelaria oferuje reprezentację w sprawach rekompensaty z tytułu:

 • zmarnowanego urlopu,
 • szkody turystycznej i lotniczej,
 • wywłaszczenia nieruchomości,
 • utraty wartości nieruchomości,
 • bezumownego korzystania z nieruchomości, w tym lokalu,
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
 • odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, w tym za wypadek przy pracy,
 • wypadku przy pracy rolniczej,
 • szkody powstałej w wyniku zdarzenia drogowego,
 • śmierci osoby najbliższej,
 • szkoda wyrządzona przez ruch przedsiębiorstwa,
 • szkody wyrządzonej przestępstwem,
 • zaniedbania obowiązków należytej staranności personelu szpitala,
 • naruszenia dóbr osobistych,
 • za naruszenie autorskich praw majątkowych.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.