Prawo karne

Nasza kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną przede wszystkim we Wrocławiu i okolicy. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie prawa karnego. Sprawy karne prowadzimy w zakresie przestępstw dotyczących narkotyków, przestępstw przeciwko mieniu (oszustwo, kradzież, rozbój), przestępstw przeciwko zdrowiu oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Adwokat w sprawach karnych zadba o to, żeby działania policji, prokuratury lub innych organów ścigania w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na interesy naszych Klientów. Adwokat w dziedzinie prawa karnego w naszej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu udzieli porady prawnej każdemu, kto ma wątpliwości, czy jego działania były, są lub będą zgodne z regulacjami prawnokarnymi. W ramach działań związanych z prawem karnym zapewniamy:

 • obronę podejrzanego w sprawach o przestępstwa na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę,
 • uczestniczenie obrońcy w posiedzeniach w przedmiocie zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania;
 • pomoc osobom najbliższym w uzyskaniu zgody prokuratora lub sądu na widzenie się z osobą tymczasowo aresztowaną;
 • obronę oskarżonego przed sądem;
 • obronę osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających;
 • obronę obwinionego przed sądem;
 • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku, w tym sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny - udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w odbywaniu kary;
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie przed sądem, jako oskarżycieli posiłkowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach o wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających oraz przed sądem, jako oskarżycieli posiłkowy;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki albo naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postępowaniu karnym;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki albo naprawienia szkody w sprawach o wykroczenia;
 • wnoszenie środków zaskarżenia wymagajacych przymusu adwokackiego (subsydiarny akt oskarżenia, kasacja, skarga na wyrok sądu odwoławczego, apelacja od wyroku sądu okręgowego, wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem).

Nasze doświadczenie

 • czyny opisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (np. posiadanie, nielegalny obrót, wewnątrzwspólnotowe nabycie, nielegalne wytwarzanie),
 • czyny przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, rozbój) ,
 • czyny przeciwko zdrowiu i życiu (np. bójka, pobicie, umyślne i nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu)
 • czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. prowadzenie w stanie nietrzeźwości, wypadek komunikacyjny, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym) i wiele innych.

 

Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę. Póki co praktyka bywa różna. Dlatego, jeśli członek Twojej rodziny lub osoba Tobie bliska zostali zatrzymani we Wrocławiu przez policję, masz prawo do nawiązania kontaktu z adwokatem i udzielenia mu upoważnienia do działania w imieniu zatrzymanego. Pomoc profesjonalisty na wczesnym etapie postępowania karnego może stać się nieoceniona, dla sytuacji i pozycji procesowej osoby Tobie bliskiej, w dalszym jego przebiegu.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.