Prawo nieruchomości i mieszkaniowe

Zarządzanie nieruchomościami, posiadanie mieszkania komunalnego, obrót nieruchomościami oraz wynikające z tych zdarzeń procesy inwestycyjne mogą prowadzić do sporów w stosunkach gospodarczych i rodzinnych w systemie prawa prywatnego i systemie prawa publicznego. Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne dla Klientów z Wrocławia, reprezentując ich interesy na terenie całej Polski w postępowaniach sądowych z zakresu porządkowania stanu prawnego nieruchomości i dochodzenia roszczeń z nieruchomościami związanych, wynikających z prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa spółek handlowych i umów prawa cywilnego. Kancelaria adwokacka oferuje reprezentację przede wszystkim w sprawach:

 • związanych ze skargą pauliańską,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o rozliczenie nakładów,
 • o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości,
 • o usunięcie niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • związanych z ujawnieniem praw i roszczeń w księdze wieczystej,
 • o ochronę naruszonego posiadania,
 • o zapłatę czynszu najmu lub dzierżawy,
 • spornych z najemcami, wynajmującymi, dzierżawcami, wydzierżawiającymi oraz współwłaścicielami nieruchomości,
 • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • związanych z opróżnieniem, opuszczeniem i wydaniem nieruchomości, w tym lokalu mieszkalnego (o eksmisję),
 • o naprawienie szkody lub ochronę uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu,
 • o naprawienie szkody lub ochronę uprawnionego z tytułu prawa odkupu,
 • o roszczenia w związku z umową darowizny nieruchomości,
 • o zmianę, rozwiązanie lub uznanie za bezskuteczną umowy dożywocia,
 • o wydanie zakazu przejazdu i przechodu,
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • o rozgraniczenie nieruchomości,
 • o roszczenia z rękojmi za wady lokalu,
 • spory z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości,
 • o nakazanie złożenia oświadczenia woli lub ustalenie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Kompleksowe wsparcie prawne zapewniane jest na etapie pozasądowych negocjacji ugodowych, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Na zlecenie Klienta Kancelaria adwokacka Wrocław przeprowadza analizę prawną i przygotowuje umowy najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze dotyczących nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Oferujemy obsługę prawną firm administrujących i zarządzających nieruchomościami komercyjnymi oraz wspólnot mieszkaniowych.

Kancelaria nadto zapewnia obronę oskarżonym oraz pomoc prawną pokrzywdzonym w sprawach karnych mających za przedmiot prawo do nieruchomości – m.in. przywłaszczenie mienia (art. 284 § 1 k.k.) oraz nękanie lokatorów korzystających z zajmowanego lokalu mieszkalnego (art. 191 § 1a k.k.).

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka cookies.

Zamknij.